Welkom op de homepage
van de Landelijke
Catering & Hospitality H*in*k*n Nederland

 

Alle feiten nog even op een rij!

De Bierkater is in de afgelopen twee jaren een bron van informatie geworden. Vele onderwerpen met betrekking tot Heineken en Albron hebben wij gepubliceerd. Toch willen wij voor alle duidelijk ons uitgangspunt en hoofdzaak samenvatten!

Overgang van onderneming.

Albron moet ex-Heineken werknemers oude arbeidsvoorwaarden garanderen

Tot op heden geldt als uitgangspunt dat bij overdracht van (de activiteiten
van) een onderneming alleen het personeel dat bij de overdragende vennootschap in dienst is automatisch mee over gaat op basis van “overgang van onderneming” (art. 7:662 e.v. BW). In deze zaak oordeelde de rechter echter anders.

Alle medewerkers van Heineken zijn in dienst van de personeels-BV HNB en worden gedetacheerd bij één van de tot het concern behorende werkmaatschappijen. HNB besluit vervolgens om de cateringwerkzaamheden, die zijn ondergebracht in werkmaatschappij X, uit te besteden aan Albron. De werknemers en FNV Bondgenoten stellen dat sprake is van overgang van onderneming zodat Albron alle betrokken catering-werknemers de Heineken-arbeidsvoorwaarden moet blijven toekennen. FNV Bondgenoten spant een kort geding aan en stelt dat gehandeld moet worden alsof er sprake is van overgang van onderneming. Deze vordering wordt afgewezen; de rechter oordeelt dat voor de toepasselijkheid van artikel 7:662 e.v. BW vereist is dat er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de overdragende onderneming en de daar werkzame werknemers. In de daarop volgende bodemprocedure oordeelt de kantonrechter Utrecht echter dat werknemers die structureel werkzaamheden verrichten bij een materiële werkgever (i.c. werkmaatschappij X), welke materiële werkgever deel uitmaakt van een concernverband waarin ook sprake is van een formele en verder activiteitenloze werkgever (i.c. de personeels-BV HNB), hun rechten behouden als de werkzaamheden die zij verrichten aan een andere werkgever worden overgedragen. De kantonrechter merkt de overdracht van de cateringactiviteiten van Heineken aan Albron daarom aan als een overgang van onderneming. De catering-werknemers zijn daardoor van rechtswege bij Albron in dienst getreden en hebben recht op hun oude “Heineken-arbeidsvoorwaarden”.

Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor andere uitbestedingszaken. Het komt immers vaker voor dat personeel wordt ondergebracht in een aparte personeels-BV. Tot op heden ontbrak het aan jurisprudentie hierover en werd, zoals aangegeven, aangenomen dat er in vergelijkbare situaties geen sprake was van overgang van onderneming.

Gebondenheid aan CAO na overgang van onderneming

Indien sprake is van overgang van onderneming, dient de verkijger de arbeidsvoorwaarden uit de CAO van de vervreemder te handhaven. Dit geldt in ieder geval totdat voor de verkrijger een andere CAO van toepassing wordt of de CAO afloopt (art. 14a WCAO). Vanaf dat moment is de verkrijger aan de andere CAO gebonden of vrij om eventueel met zijn werknemers andere arbeidsvoorwaarden af te spreken. Arbeidsvoorwaarden opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers dient de verkrijger na de overgang (in beginsel) ook te respecteren en voort te zetten.

In een recent arrest van het Hof van Justitie EG was de vraag aan de orde wat geldt indien een arbeidsovereenkomst via een "incorporatiebeding"
verwijst naar een bepaalde CAO en deze aldus van toepassing verklaart. Op het moment van de overgang van onderneming diende de verkrijger deze arbeidsvoorwaarden uit de CAO te handhaven. De verkrijger was zelf was echter niet aan deze CAO gebonden, waardoor de vraag opkwam hoe lang de verkrijger deze CAO-bepalingen moest handhaven. Hield bij het aflopen van de CAO (die gold op het moment van de overgang van onderneming) ook de verplichting om deze CAO bepalingen toe te passen op, of moest het incorporatiebeding (dat in de arbeidsovereenkomsten was opgenomen) bij overgang van onderneming zo toegepast worden dat de verkrijger ook aan opvolgende CAO's gebonden blijft?

Het Hof oordeelde dat de verkrijger alleen gebonden is aan CAO's die van kracht zijn op het tijdstip van de overgang van onderneming. De op de dag van overgang bestaande rechten en verplichtingen worden gehandhaafd, maar wijzigingen daarna kunnen conform de gebruikelijke regels plaatsvinden. Dit betekent ook dat een verkrijger die zelf niet aan een bepaalde CAO is gebonden, na de afloop daarvan niet vanwege de overgang van onderneming verplicht is de opvolgende CAO toe te passen, ook niet indien in de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers wordt verwezen naar een bepaalde CAO. Dat zou in strijd komen met de vrijheid van een werkgever om zich juist niet aan te sluiten bij een bepaalde werkgeversvereniging en, daarmee, te kiezen voor een bepaalde CAO
.

Klik HIER voor het gastenboek!
 

NIEUWS OP DE CATERINGKATER.......... KLIK HIER

Klik hier voor het uitleg over de rechtzaak / bodemprocedure
 

 

 

 

 

                   

Home

 

Cateringkater

 

Klik hier voor het uitleg over de rechtzaak en bodemprocedure                               

Copyright